اگر دنبال فرصتی دوباره برای بدست آوردن اعتبار و قدرت هستی این کتاب برای توست

استراتژی تولید محتوایی که در ذهن و قلب مخاطب برای همیشه ماندگار می شود و به مصرف بیشتر آن اعتیاد پیدا می کنند

اسراری که در این کتاب یاد خواهی گرفت

یا مخاطب را میخکوب کن یا فراموشش کن.

اگر بتوانی محتوایی تولید کنی که استفاده از آن برای مخاطب لذت بخش و اعتیاد آور باشد خیلی سریع می توانی مخاطبین را وارد دنیای برند خودت کنی و اعتبار، شهرت و قدرتی را بدست بیاوری که غیر قابل رقابت است.

این کتاب کمک می کند بتوانی چنین محتوایی را بسازی و این در حالی است که تقریبا تمام رقیبانت از آن بی خبر هستند. این کتاب پایانی بر برتری قدیمی ها خواهد بود و فرصتی دوباره برای افراد جدید و مصمم.

error: